ANBI gegevens

ANBI gegevens

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. De gegevens van Stichting Wees een Lach worden hieronder weergeven.

Naam instelling
Stichting Wees een Lach

IBANrekeningnummer (voor giften)
NL61 RABO 0103226648 ten name van ‘Stichting Wees een Lach’

Kamer van Koophandel te Breda, nummer
57684766

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
852690216

Postadres Stichting Wees een Lach
Augustalaan 156
4615 HP Bergen op Zoom
Nederland

Doelstelling zoals beschreven in statuten
Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel het opvangen, het verzorgen en het ondersteunen van weeskinderen uit Oost-Europa die (financiële) hulp behoeven in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het inzamelen van gelden en goederen;
b. het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn;
c. het afsluiten van contracten met derden die projecten ten behoeve van doel van de stichting uitvoeren

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Stichting Wees een Lach gaat iedere zomer met 2 verschillende groepen vrijwilligers naar Oost-Europa toe om weeskinderen twee weken te vermaken met allerlei activiteiten om hen zo een onvergetelijke vakantie te bieden.
Binnen Nederland werft het bestuur ieder jaar nieuwe vrijwilligers via universiteiten, hogescholen, sociale media, vacature sites en mond-op-mond reclame. Aan de hand van de ingestuurde motivaties nodigt het bestuur de kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek om op deze manier de vrijwilligers te werven. Per project worden ongeveer 4 tot 8 vrijwilligers gezocht. Het bestuur en organisatoren begeleiden de vrijwilligers voorafgaand aan de reis middels minimaal 2 à 3 bijeenkomsten waarin de vrijwilligers kennis maken met elkaar en voorbereid worden op hun reis (te denken valt aan informatie over de lokale cultuur, situatie van de kinderen, hygiëne, et cetera). Daarnaast begeleidt het bestuur en de organisatoren de vrijwilligers bij het bedenken van activiteiten en het werven van spullen en sponsoren.
Het bestuur werft ook sponsoren middels het aanschrijven van bedrijven per mail en mond-op-mond reclame bij particulieren. Daarnaast komt het bestuur minimaal 1 keer in de 2 maanden bij elkaar voor een vergadering.
Het vermogen van de stichting wordt beheert door de penningmeester van de stichting. De besteding van het vermogen wordt verricht door het bestuur en de organisatoren van het project.

De globale jaarplanning die wordt aangehouden, is als volgt:
Vanaf november/december  –  Voor nieuwe projecten: contact zoeken met weeshuizen via lokale connecties
Januari – Bestuursvergadering
Vanaf maart – Werving sponsoren en contact definitieve weeshuizen onderhouden
Maart  – Werving vrijwilligers
Maart – Bestuursvergadering
Maart – Werkoverleg bestuur en organisatoren
April  – Eerste bijeenkomst vrijwilligers
Mei – Tweede bijeenkomst vrijwilligers
Mei – Bestuursvergadering
Juni – Derde bijeenkomst vrijwilligers
Juni/juli – Werkoverleg bestuur en organisatoren
Juli/augustus  – Project(en)
September – Terugkombijeenkomst vrijwilligers
September  – Bestuursvergadering
Oktober  – Bestuursvergadering
December – Bestuursvergadering

Functie en namen van de bestuurders
Mevrouw Karin van Trijp – Voorzitter
Mevrouw Sarah Boss – Secretaris
De heer Paul van Trijp – Penningmeester

Beloningsbeleid zoals beschreven in statuten
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen
Artikel 3
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie schriftelijk aantoonbare gemaakte kosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

16 januari 2018 – Bestuursvergadering

7 maart 2018 – Bestuursvergadering

9 mei 2018 – Bestuursvergadering

18 juni 2018 – Eerste bijeenkomst vrijwilligers

1 juli 2018 – Tweede bijeenkomst vrijwilligers

16 t/m 29 juli 2018 – Project Dupnitsa, Bulgarije

22 juli t/m 4 augustus 2018 – Project Mia’s Children Boekarest, Roemenië

1 september 2018 – Bestuursvergadering

23 oktober 2018 – Werkoverleg bestuur en organisatoren

3 november 2018 – Bestuursvergadering

11 december 2018 – Bestuursvergadering

 

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van het boekjaar 2018 is in onderstaand document te vinden.

Jaarrekening Stichting Wees een Lach 2018

De gegevens voor de ANBI en financiële verantwoording van de afgelopen boekjaren zijn hieronder te vinden.

ANBI 2017 

ANBI gegevens 2017

Jaarrekening Stichting Wees een Lach 2017

ANBI 2016

ANBI gegevens 2016

Jaarrekening Stichting Wees een Lach 2016 

ANBI 2015

ANBI gegevens 2015

Jaarrekening Stichting Wees een Lach 2015

ANBI 2014

ANBI gegevens 2014

Jaarrekening Stichting Wees een Lach 2014

ANBI 2013

ANBI gegevens 2013

Jaarrekening Stichting Wees een Lach 2013